infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Java Web Uygulamalarında Doğrulama Yöntemleri

Adilcan Eren

Bean Validation

 • Standart Java doğrulama spesifikasyonu

 • Ek Açıklama bazlı çalışan bir mekanizma

 • Alan, metot, parametre ölçeğinde kısıtlar sağlıyor

 • Java SE/EE versiyonları ile çalışabiliyor

Bean Validation

 • Ek Açıklamaların üstveriyi ezme/miras alma imkanı var

 • Kısıtlamaya çalıştığımız problemler (çoğunlukla) öntanımlı

 • Yeniden kullanılabilir: aynı ihtiyaç için birden fazla özel kısıt yazmak verimsiz

 • Doğrulamayı veritabanına bırakmak daha maliyetli, hataları idame etmek zor

Bean Validation 1.0

 • JSR 303

 • Java EE 6

 • 2009

 • İlk obje doğrulama standardı

 • Özellik ve "bean" seviyesinde doğrulama

 • Özel doğrulayıcı yazılabiliyor

 • Hazır i18n desteği

Bean Validation 1.1

 • JSR 349

 • Java EE 7

 • 2013

 • Metot seviyesinde doğrulama (parametre, dönüş değerleri)

 • Bağımlılık enjeksiyonu desteği

 • CDI entegrasyonu

 • EL ile hata mesajlarını yönetebilme

Bean Validation 2.0

 • JSR 380

 • Java EE 8

 • 2017

 • Parametre içinde ek açıklama kullanımı

 • JavaFX desteği

 • Tarih değişkenleri

Hibernate Validator

 • Referans implementasyon

 • Apache 2.0

 • Ek özellikler sunuyor

 • Programa dayalı kısıt tanımları

 • Ek Açıklama işleyici

<dependency>
  <groupId>org.hibernate.validator</groupId>
  <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
  <version>6.0.16.Final</version>
</dependency>

Ek Açıklama İşleyici

 • Derleyici ile etkileşen bir mekanizma

 • Ek Açıklama hatalı biçimde kullanılırsa hata fırlatıyor.

 • Çeşitli kriterleri derlenme zamanında kontrol ediyor:

 • Sadece izin verilen tiplerde kullanılabilir.

 • Statik alanlarda kullanılamaz.

 • İlkel tiplerde @Valid kullanılamaz.

 • Parametre değerleri geçerli olmalıdır.

Üstveri

 • Alanlar, metotlar, ek açıklamalar

 • Doğrulanacak her obje için üstveriye ihtiyaç var

 • Üstveri uygulama başlatılırken alınıyor, amaç maliyet azaltmak

 • javax.validation.metadata altında tanımlı

 • Bu paket ile üstveriye ait özelliklere ulaşabiliyoruz.

Kullanım

Alan seviyesinde kullanım

public class User {
  @NotNull
  private String username;

  @Email(message = "Email must be valid")
  private String email;

  @Min(value = 18)
  @Max(value = 100)
  private int age;

  @Size(min = 8, max = 42)
  private String password;

}

Metot seviyesinde kullanım

@AssertTrue
public boolean isVerified() {
...
}

@NotNull
public String getUsername() {
...
}

Parametre seviyesinde kullanım

List<@Positive Integer> ageList;

Map<@Currency MonetaryAmount, @Positive BigDecimal> values;

Cat(@NotNull name) {
}

Sınıf seviyesinde kullanım

@PasswordMatches
public class User {
...
}

Özel Ek Açıklama Yazımı - 1

@Target({ METHOD, FIELD, TYPE, PARAMETER, CONSTRUCTOR})

@Retention(RUNTIME)

@Constraint(validatedBy = {PasswordValidator.class})

public @interface PasswordMatches {

  String message() default "Passwords must match.";

  Class<?>[] groups() default { };

}

Özel Ek Açıklama Yazımı - 2

public class PasswordValidator implements ConstraintValidator<PasswordMatches, Object> {
 ...
 @Override
 public boolean isValid(Object o, ConstraintValidatorContext constraintValidatorContext) {
   //Wrap object to type
   return o.getPassword().equals(o.getMatchingPassword());
 }

XML ile Kısıt Tanımı

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<validation-config
    xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/validation/configuration"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/validation/configuration validation-configuration-2.0.xsd"
    version="2.0">

    <bean class="User">
    <field name="username">
      <constraint annotation="javax.validation.constraints.NotNull"/>
    </field>
    <field name="password">
      <constraint annotation="javax.validation.constraints.Min">
        <element name="value">8</element>
      </constraint>
    </field>

</validation-config>

İfade Dili Kullanımı

@NotEmpty(message = "{common.not_empty}")
private String name;

@Size(min = 10, message = "Description '${validatedValue}' must be at least {min}" +
" characters. Current length: '${validatedValue.length()}'")
private String description;

Programa Dayalı Kısıt Tanımları

 • Standard, XML ve ek açıklama bazlı kısıtlara izin veriyor.

 • Hibernate Validator programa dayalı kısıt uygulayabilmeyi de sağlıyor.

HibernateValidatorConfiguration config = Validation
    .byProvider(HibernateValidator.class)
    .configure();

ConstraintMapping mapping = config.createConstraintMapping();

mapping
  .type(User.class)
    .property("username", FIELD)
      .constraint(new NotNullDef())
    .property("password", FIELD)
      .ignoreAnnotations(true)
      .constraint(new NotNullDef())
      .constraint(new SizeDef().min(8).max(42));

Validator validator = config.addMapping(mapping)
    .buildValidatorFactory()
    .getValidator();

JSF ile Doğrulama

<h:inputText id="email" value="#{user.username}" validatorMessage="Username can only contain letters numbers, dashes, underscores.">
  <f:validateRegex pattern="^[a-zA-Z0-9._-]{3,}$"/>
</h:inputText>

<h:inputSecret id="password" value="#{user.password}" validatorMessage="Password must contain at least 8 characters.">
  <f:validateLength minimum="8" maximum="42"/>
</h:inputSecret>

<h:inputText id="age" value="#{user.age}" validatorMessage="You must be at least 18 years old.">
  <f:validateLongRange minimum="18" maximum="100"/>
</h:inputText>

Soru-Cevap