infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Apache Web Sunucusu

Doruk Fişek

Web Mimarisi

web mimarisi

HTTP

En Yoğun Bir Milyon Sitenin Sunucu Payları - 1

netcraft ekim2014

En Yoğun Bir Milyon Sitenin Sunucu Payları - 2

Netcraft (Ekim 2014):

 • Apache: %50.19

 • Nginx: %20.34

 • IIS: %12.52

 • Google: %2.63

İstemci Payları - 1

web istemci pazar paylari

İstemci Payları - 2

StatsCounter (Haziran 2014):

 • Chrome: %48.7

 • Internet Explorer: %23

 • Firefox: %19.6

 • Safari: %4.9

 • Opera: %1.4

Uygulama Sunucuları

 • PHP: PHP-FPM, Zend Server, Appserver.io, …​

 • Java EE: JBoss, Tomcat, Weblogic, Websphere, Glassfish, …​

 • Ruby/Rails: Unicorn, Passenger, Thin, …​

Veritabanı Sunucuları

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Oracle

 • MsSQL

 • DB/2

 • …​

Diğer Servisler

 • MongoDB

 • Redis

 • Memcached

 • Couchbase

 • ElasticSearch

 • Solr

 • …​

Apache Tarihçesi

 • 1991 - HTTP (0.9)

 • 1994 - NCSA en popüler web sunucusu, gelişimi durdu

 • 1995 - NCSA Temelli "A Patchy Server" -→ Apache

 • 1996 - Apache en popüler web sunucusu

 • 1999 - Apache Software Foundation

 • 2014 - 150+ Apache projesi, Apache hala en popüler web sunucusu

Apache Kurulumu (RHEL türevleri)

 • yum install httpd

 • service httpd start

 • chkconfig httpd on

 • lokkit -p 80:tcp

Ayar Dosyaları (CentOS)

 • /etc/httpd/conf/httpd.conf

 • /etc/httpd/conf.d/*.conf

 • /etc/sysconfig/httpd

Çalışma Modelleri

MPM: Multi-Processing Modules

 • Prefork (Öntanımlı)

 • Worker (Threaded)

 • Event (Threaded - Apache 2.4+)

Modüler Yapısı

 • Birçok ek işlev httpd core’unun üzerine ekleniyor

 • Apache’nin kendi birçok özelliği de modül biçiminde

 • İstenilen modüller kaldırılıp, istenilenler eklenebiliyor

 • Ne kadar az modül o kadar az kaynak tüketimi

 • Modüller hem dinamik yüklenebiliyor, hem statik gömülebiliyor

 • http://modules.apache.org

Statik Derlenmiş Modüller

root@midye ~]# httpd -l
Compiled in modules:
 core.c
 prefork.c
 http_core.c
 mod_so.c

Modüllerin Eklenmesi / Çıkarılması

Apache ayarlarında

LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so

satırının önüne # işareti koyarak etkinsizleştirilir, # işareti kaldırılarak etkinleştirilir. Sistemdeki her modül için bu ayarların hazır bulunması beklenir.

Apache’nin Kendi Modüllerinden Örnekler

 • mod_dav

 • mod_deflate

 • mod_ldap

 • mod_speling

 • mod_substitute

 • mod_userdir

 • mod_usertrack

Yaygın Ek Modüller

 • mod_pagespeed: Web optimizasyonu

 • mod_security: Güvenlik

 • suhosin: PHP Güvenliği

 • mod_php: PHP Dili

 • mod_wsgi: Python

 • mod_perl: Perl

 • mod_jk: Servlet

Temel Ayarlar

 • ServerRoot /etc/httpd

 • DocumentRoot /var/www/html

 • ServerName ozguryazilim.com.tr

 • ServerAlias www.ozguryazilim.com.tr xn—​zgryazlm-m4a6d07ab.com.tr www.xn—​zgryazlm-m4a6d07ab.com.tr

Listen

 • Listen 80

 • Listen 8000

 • Listen 88.198.33.142:80

 • Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80

 • Listen 192.168.1.18:8443 https

Dizinlere Özgü Ayarlar

Tek dizin:

<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>

Çoklu dizin:

<DirectoryMatch /[a-d].*>
  Options -FollowSymLinks
  AllowOverride All
</DirectoryMatch>

Dosyalara Özgü Ayarlar

Tek dosya için:

<Files "wp-login.php">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>

Çoklu dizin:

<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$">
  # …​
</FilesMatch>

URL’ye Özgü Ayarlar

Tek URL:

<Location /sunucu-durumu>
  SetHandler server-status
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from 192.168.1.0/24
</Location>

Çok URL:

<LocationMatch "/(extra|special)/data">
  Require all denied
</LocationMatch>

Proxy ve Virtualhost’a Özgü Ayarlar

Proxy için:

<Proxy *>
  #…​
</Proxy>
<ProxyMatch /+)>
  #…​
</ProxyMatch>

VirtualHost için:

<VirtualHost *:80>
  #…​
</VirtualHost>

DirectoryIndex

DirectoryIndex index.html index.php

İstenilen URL bir dizin ise,

 • DirectoryIndex’te tanımlı dosyayı gösterir.

 • Tanımlı dosya yoksa dizinde Indexes özelliği incelenir.

 • Indexes yetkisi varsa dosya listesi gösterilir.

 • Indexes yetkisi yoksa "403 Forbidden" döndürür.

ServerTokens

 • ServerTokens Full: Apache/2.2.15 (Unix) PHP/4.3.3

 • ServerTokens Minimal: Apache/2.2.15

 • ServerTokens Prod: Apache

Ölçekleme

 • StartServers 10

 • MinSpareServers 5

 • MaxSpareServers 20

 • MaxRequestsPerChild 40000

 • MaxClients 150

 • ServerLimit 256

KeepAlive

 • KeepAlive On

 • KeepAliveTimeout 15

 • MaxKeepAliveRequests 4000

.htaccess - 1

 • httpd.conf içinde AccessFileName ayarı ile etkinleştirilir.

AccessFileName .htaccess
 • httpd.conf’ta yapılan ayarları dizin bazlı değiştirir

 • Apache her dizinde .htaccess isimli bir dosya arar.

 • O dizin ve altındaki dizinler için bu ayarlar geçerli olur.

.htaccess - 2

 • httpd.conf’ta o dizin için AllowOverride ayarı yapılmış olmalı.

<Directory "/var/www/html">
  AllowOverride All
</Directory>

.htaccess - 3

htaccess dosyalarına web üzerinden erişim aşağıdaki ayarlarla kısıtlanır:

<Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
</Files>
 • Birçok web uygulaması kendi ayarlarını uygulama içindeki yönetim panelinden yapabilmek için gereksinim duyar.

.htaccess - 4

AllowOverride ayarının değerleri:

 • All: Tüm

 • AuthConfig: Doğrulama

 • FileInfo: Dosyalara erişim

 • Indexes: Dizin indeksini oluşturma

 • Limit: Erişim kısıtlama

 • Options: Dizin özellikleri

.htaccess - 5

Avantajları

 • httpd.conf’u düzenleme yetkisi gerektirmez

 • Ayarlar anında etkin olur

 • Dizin başka yere taşınırsa ayarlar da taşınır

Dezavantajları:

 • Performansı düşürür

 • Güvenliği azaltır

Dizindeki Dosya Listesinin Gösterilmesi

 • mod_autoindex

 • DirectoryIndex bulunamadığında çalışır

 • Dizindeki dosyaların bir listesini verir.

 • Çalışması için,

<Directory "/var/www/html">
  Options +Indexes
</Directory>
 • Eğer dizinde Indexes özelliği yoksa (öntanımlı) → 403 Forbidden

ErrorDocument

Belirli bir HTTP durum koduna karşılık döndürülecek sayfa

ErrorDocument 403 /403.php
ErrorDocument 404 http://ozguryazilim.com.tr
ErrorDocument 503 /cokyogunumcok.php
…​

AddDefaultCharset

AddDefaultCharset utf-8
 • HTML sayfaları bu karakter kodlaması ile sunulur

 • HTML sayfalarında kodlama belirtilmemesine karşı çözüm

 • Aynı sunucuda farklı kodlamalarda sayfalar olacaksa kullanılmamalı

 • CentOS’ta öntanımlı olarak UTF-8 gelir.

Alias

URL’yi dosya sistemine eşler:

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
AliasMatch ^/phpmyadmin/(.*)$ /usr/share/phpmyadmin/$1

Redirect

Sayfa ya da dizinlerin yerinin değiştirilmesi:

Redirect 301 /eski_yeri.html http://www.ozguryazilim.com.tr/yeni_yeri.php
RedirectMatch ^/images/(.*)$ http://images.ozguryazilim.com.tr/$1

Rewrite - 1

 • Sunucuya gelen istekteki URL’yi değiştirir

 • Kural temelli çalışır

 • Dönüşümler: URL → dosya sistemi, URL → URL, URL → Proxy

 • Eşleme için düz metin ya da düzenli ifade (regexp) kullanılır.

Yaygın kullanılan alanlar:
 • Taşınan ya da yapısı değişen web sitelerinin URL yönlendirmesi

 • SEO dostu URL dönüşümleri (x.php?p=234 → /ayse-tatile-cikti)

 • Belli sayfalarda HTTP bağlantıları HTTPS’e zorlamak

Rewrite - 2

HTTPS’e zorlamak

RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]

Belirli bir değişkeni içermeyen URL’leri yönlendirmesi

RewriteCond %{QUERY_STRING} !degisken=
RewriteRule ^/?baglanilan.php$ degiskensiz_cikmam_abi.php [QSA,L]

Rewrite - 3

Ne zaman kullanmayalım?

 • Basit yönlendirme işlemleri

Redirect /dizin/ http://dizin.alanadi.com.tr/
RedirectMatch (.*)\.jpg$ http://www.alanadi.com.tr$1.jpg
 • Belirli bir çevresel değişkene göre işlem

<If "req('Host') != 'www.alanadi.com.tr'">
  Redirect / http://www.alanadi.com.tr/
</If>

Rewrite - 4

 • Basit / URL dizin eşleştirmesi

Alias /kebaplar /var/www/yemekler
 • Toplu sanal host oluşturma işlemleri (mod_vhost_alias ya da mod_macro)

 • Basit proxy işlemleri (mod_proxy)

Rewrite - 5

Rewrite kullanırken önemli noktalar:

 • Sıfırdan yazmak yerine İnternet’te örnek arayın

 • URL sonu bölü işaretlerine (slash) dikkat

 • Geliştirirken 500 Internal Server hatası sık alınır (sonsuz döngü)

 • Çok karmaşık eşlemeler, performansı olumsuz etkiler

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 1

IP temelli

<Directory "/var/www/web_sitesi/admin">
 AllowOverride None
 Options None
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from 192.168.1.0/24
</Directory>

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 2

Dosya temelli

<Files ~ "^\.ht">
 Order allow,deny
 Deny from all
 Satisfy All
</Files>

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 3

Parola temelli dizin koruma:

<Directory /var/www/test.22dakika.org>
 AuthType Basic
 AuthName "Test Alani: Tas Dusebilir Balrog Cikabilir"
 AuthUserFile /var/www/test.22dakika.org/.htpasswd
 Require valid-user
</Directory>

Htpasswd dosyasının oluşturulması:

htpasswd -c /var/www/test.22dakika.org/.htpasswd

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 4

Tek bir dosyanın parola ile doğrulanması:

<Files yonetim.php>
 AuthName "Prompt"
 AuthType Basic
 AuthUserFile /var/www/test_uygulamasi/.htpasswd
 Require valid-user
</Files>

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 5

Birden fazla dosyanın parola ile doğrulanması:

<FilesMatch "^(deneme|phpinfo).*$">
 AuthName "Bize Ozel"
 AuthUserFile /.htpasswd
 AuthType basic
 Require valid-user
</FilesMatch>

Apache Ayarları .:. Erişim Kısıtlaması - 6

Dizine belirli bir IP’den gelenler dışındakileri başka bir sayfa (Bakım Modu):

ErrorDocument 403 http://www.ozguryazilim.com.tr/bakim-yapiliyor
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 195.112.152.2

SSL ile Şifreleme - 1

SSL kurulumu:

yum install mod_ssl
service httpd restart
lokkit -p 443:tcp

Self-signed (kendi imzaladığımız) sertifika ile yayındayız.

SSL ile Şifreleme - 2

Sertifika otoritesi ile sertifika hazırlama:

 • Özel anahtarımızı oluşturuyoruz:

openssl genrsa -out /etc/pki/tls/certs/bizim.key 2048
 • Açık anahtar için talep oluşturuyoruz:

openssl req -new -key /etc/pki/tls/certs/bizim.key -out /etc/pki/tls/certs/bizim.csr
 • bizim.csr → Sertifika Otoritesi → bizim.crt

 • /etc/pki/tls/certs/bizim.crt altına dosya yerleştirilir

SSL ile Şifreleme - 3

 • Öntanımlı SSL ayarları → /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

 • Sertifika dosyalarının yeri:

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ozguryazilim.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/ozguryazilim.key
 • Güvenlik açısından eski SSL şifreleme yöntemleri kapatılabilir:

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3

PHP Sunulması - 1

Prefork + PHP modülü
 • mod_php

 • PHP uzantılı dosyalar için PHP modülü tetiklenir.

 • Kalan dosyaları Apache sunmaya devam eder.

PHP Sunulması - 2

Worker/Event + Ters Proxy
 • fcgi:// (FastCGI) ya da http://

 • PHP uzantılı dosyalar için PHP-FPM servisi çağrılır.

 • Kalan dosyaları Apache sunmaya devam eder.

PHP Sunulması - 3

Artılar-Eksiler:
 • Modülün kurulumu kolay, dağıtımlarda prefork öntanımlı.

 • Ayrı uygulama sunucusunda sorun belirleme daha kolay.

 • Modülde uygulama performansı daha yüksek. (ne kadar?)

 • Modül olduğunda, uygulamadaki bir sorun tüm web servisini etkiliyor.

PHP Sunulması - 4

 • Modülün eklenmesi (her modül gibi) Apache’nin bellek tüketimini arttırıyor.

 • Ayrı servis olduğunda, farklı sanal host’lar için farklı kullanıcılarda çalışan süreçler tetiklenebiliyor.

 • Ayrı servis olunca, PHP servisi tüm web servisi durdurulmadan tekrar başlatılabiliyor.

 • Ayrı servis olunca, birden fazla PHP sürümü aynı sunucuda kolaylıkla çalıştırılabiliyor.

PHP’nin MySQL Destekli Kurulumu

Artılar-Eksiler:
 • Prefork + mod_php ile kurulum:

yum install php
 • PHP’nin MySQL modülü ayrıca kurulur:

yum install php-mysql
 • EPEL ya RPMForge deposundan phpMyAdmin kurulabilir:

yum install phpmyadmin

VirtualHost - 1

 • Aynı sunucuda birden fazla alan adı sunulması

 • NameVirtualHost tanımı yapılınca etkin hale gelir

NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443
 • Temel VirtualHost tanımı:

<VirtualHost *:80>
 ServerName www.alanadi.com.tr
 DocumentRoot /var/www/alanadi.com.tr
</VirtualHost>

VirtualHost - 2

 • Daha detaylı bir tanım örneği:

<VirtualHost *:443>
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/alanadi.crt
 SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/alanadi.key

 DocumentRoot /var/www/alanadi.com.tr
 ServerName www.alanadi.com.tr
 ServerAlias alanadi.com.tr alanadi.com www.alanadi.com

 <Directory /var/www/alanadi.com.tr>
 AllowOverride FileInfo
 </Directory>

VirtualHost - 3

 CustomLog /var/log/httpd/alanadi.com.tr-access_log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/alanadi.com.tr-error_log

 php_admin_value open_basedir /var/www/alanadi.com.tr:/tmp
 php_value upload_max_filesize 32M
 php_value post_max_size 32M
</VirtualHost>

Ters Proxy .:. Uygulama (Application) Sunucu Kullanımı

 • proxy_module ve proxy_http_module

 • Örnek bir tanım:

ProxyRequests Off

ProxyPass /app1 http://192.168.1.5:8080/
ProxyPassReverse /app1 http://192.168.1.5:8080/

Ters Proxy .:. Desteklenen Protokoller

 • AJP13: mod_proxy_ajp

 • SSL: mod_proxy_connect

 • FastCGI: mod_proxy_fcgi

 • FTP: mod_proxy_ftp

 • HTTP: mod_proxy_http

 • SCGI: mod_proxy_scgi

 • WS and WSS (Web-sockets): mod_proxy_wstunnel

Ters Proxy ile SSL Sonlandırması

<VirtualHost *:443>
 RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
 …​
</VirtualHost>
 • Uygulama sunucu üzerindeki şifreleme yükünü kaldırır.

 • Performans artışı sağlar.

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 1

lb

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 2

 • proxy_balancer_module

 • Basit bir örnek:

<Proxy balancer://kuluster>
 BalancerMember http://192.168.1.11
 BalancerMember http://192.168.1.12
</Proxy>
ProxyPass /test balancer://kuluster/

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 3

Ağırlık ve yöntem belirleme:

<Proxy balancer://kuluster>
 BalancerMember http://192.168.1.11 loadfactor=20
 BalancerMember http://192.168.1.12 loadfactor=5
 ProxySet lbmethod=byrequests
</Proxy>
ProxyPass /test balancer://kuluster/

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 4

Sticky session (yapışkan oturum):

Header add Set-Cookie "ROUTEID=.%{BALANCER_WORKER_ROUTE}e; path=/" env=BALANCER_ROUTE_CHANGED
<Proxy balancer://kuluster>
 BalancerMember http://192.168.1.11 route=1
 BalancerMember http://192.168.1.12 route=2
 ProxySet stickysession=ROUTEID
</Proxy>
ProxyPass /test balancer://kulster

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 5

mod_status ile Balancer Manager:

<Location /balancer-manager>
 SetHandler balancer-manager
 Require host ozguryazilim.com.tr
</Location>
ProxyPass /test balancer://kulster

Ters Proxy ile Yük Dengeleme - 6

balancer manager

Apache Logları (Kayıtları) - 1

 • CustomLog (Access Log)

 • ErrorLog

 • Logların formatı şöyle belirlenebilir:

  • LogFormat "%h l %u %t \"%r\" %>s %b \"{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

  • LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

  • Özel tanımlı herhangi bir biçem (format)

 • Farklı host’lar için farklı loglar tutulabilir.

Apache Logları (Kayıtları) - 2

Örnek loglar:

91.76.50.241 - - [24/Nov/2014:03:58:33 +0200] "GET /anasayfa/feed/ HTTP/1.0" 200 766 "http://www.xxxx.com.tr/anasayfa/feed/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0"
[Mon Nov 24 21:12:32 2014] [error] [client 162.244.27.208] client denied by server configuration: /var/www/html/xmlr pc.php

Apache Logları’nın İmzalanması

 • 5651 kanununa göre erişim logları zaman damgasıyla imzalanmalı

 • İmzalanan loglar 2 yıl süreyle saklanmalı

 • openssl ts komutuyla damgalanabilir

Apache Log’larının İstatiksel Analizi .:. Webalizer

webalizer

Apache Log’larının İstatiksel Analizi .:. Awstats

awstats

Apache Log’larının İstatiksel Analizi .:. Piwik