Scientific Linux için OpenKM ve JBoss Paketi

OpenKM nedir?

JBoss nedir?

Bize gerekli paketi buradan indiriyoruz. Daha sonra Scientific Linux’ta rpm paketlerinin yapılabilmesi için öncelikle;

# sudo yum install rpm-build rpmdevtools

# mkdir -p ~/rpmbuild/{BUILD,RPMS,SOURCES,SPECS,SRPMS}

# echo ‘%_topdir %(echo $HOME)/rpmbuild’ > ~/.rpmmacros

# cp ~/OpenKM-5.1.10_JBoss-4.2.3.GA.zip ~/rpmbuild/SOURCES/

# nano -w ~/rpmbuild/SPECS/openkm-jboss.spec

İçine de aşağıdakini yapıştırıyoruz;

Name:           jboss
Version:        4.2.3.GA
Release:        1%{?dist}
Summary:        OpenKM ve Jboss

License:        GPL
URL:            http://openkm.com
Source0:        http://sourceforge.net/projects/openkm/files/5.1/OpenKM-5.1.10_JBoss-4.2.3.GA.zip
BuildRoot:    %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)

%description
OpenKM  ve JBoss kurulum paketi.

%prep
%setup -q
%build

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT/opt/jboss-4.2.3.GA
cp -R * $RPM_BUILD_ROOT/opt/jboss-4.2.3.GA

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%files
%defattr(-,root,root,-)
/opt/jboss-4.2.3.GA
%doc

%changelog

Son olarak paketi rpm yapabilmek için;

# rpmbuild -ba openkm-jboss.spec

Her şey yolunda gittiyse herhangi bir hata çıktısı almadan paketimiz ~/rpmbuild/RPMS dizini altında olacaktır. Kurulumu test amaçlı yapabilirsiniz, jboss-4.2.3.GA dizini /opt altında yer alacaktır.